Finnskogsriket

 

Finnskogsriket är ett nykonstruerat samlande begrepp för att marknadsföra den finnskogsregion, som överlappar gränstrakterna mellan Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Genom närheten till havet och hamnstaden Gävle koloniserades området redan från och med de sista åren av 1500-talet med början i Gästrikland. Finnskogsriket kom också att bli ett viktigt uppmarschområde för de yngre finnmarkerna / finnskogarna i västra Dalarna och Värmland/Norge. Sydvästra Hälsinglands Finnskog bestående av Alfta, Bollnäs och Hanebo Finnskog går allmänt under benämningen Finnskogen, medan dalasidan av Finnskogsriket liksom annorstädes i Dalarna använder samlingsnamnet finnmark. I Rättviks socken är begreppet Rättviks Finnmark rådande för det område, som ursprungligen kallades Bingsjö Finnmark, medan utvecklingen i Svartnäs varit den motsatta, från Svärdsjö Finnmark till nu gällande Svartnäs Finnmark.Gränsen Svartnäs-Bollnäs är den enda sockengräns, som delar upp en sammanhängande finnbygd i olika samlingsnamn. Även i gästrikesocknen Ockelbo kan begreppet finnmark skönjas. 

 

Det mest fysiska minnet av den skogsfinska kulturen är de invändigt sotiga byggnadstyperna rökstuga (pörte), ria och (rök)bastu. Rökstugorna i södra Norrland togs ur bruk redan i mitten av 1700-talet, men tre stycken rekonstruktioner finns till beskådande och nyttjande i Finnskogsriket: vid Locksjön, Skålsjögården och på Kungsberget. De bevarade riorna kan ses som Finnskogsrikets kulturskatt. Av de två gamla riorna i Bingsjö kan den vid Klockargården t.o.m. vara den äldsta skogsfinska byggnaden på ursprunglig plats i Skandinavien. Även i Gruvberget på Bollnäs Finnskog finns en ria av skogsfinsk typ. I Gästrikland / sydöstra Hälsingland finns ett 20-tal rior med avskilt ugnsutrymme, så kallade gästrikerior. Tyngdpunkten i utbredningen ligger i Ovansjö- och Järbobygderna inkluderande rior på hembygdsgårdarna. Skogsfinnarnas rökbastu var givetvis avsedda för bad, men av denna typ finns sex rekonstruktioner i området, varav den vid Skålsjögården är den mest publika. 

 

 Den likaväl svenska bastutypen torkbastu finns i ett genuint exemplar i Häsbo på Alfta Finnskog. På- och från Bollnäs/Hanebo Finnskog finns även 5 bevarade kvarnar samt en vattensåg. För övrigt återfinns Alfta sockens äldsta byggnad på Finnskogen, ett störs (eldhus) på Nybo fäbod. Ett av få specifikt skogsfinska föremål är finnplogen, ett årder av gaffeltyp sådana finns bevarade från alla tre landskapsdelarna, t.ex. på museerna i Skräddrabo, Sjösveden och Gävle. Ett exempel på finskt hantverk är föremål av flätad näver.Tre av finnbyarna på Alfta Finnskog är riksklassade tack vare sina ängs- och kulturmiljövärden: Skålsjön, Mållångstuga och Gullberg. Ingen annan svensk socken kan uppvisa tre riksklassade finnbosättningar. I Skålsjön finns även ett heltidsjordbruk. I övrigt är Bingsjö klassat som riksintresse. Det finska ursprunget kan dessutom utläsas i de c:a 500 finska ortnamnen ute i terrängen i Finnskogsriket, men även ortnamn, där finn ingår, förekommer. I Grannäs på Alfta Finnskog vittnar namnet Björnskalleholmen om skogsfinnarnas jaktmagi.

 

Maths Östberg, Finnskogsmuseet 

 

Foto: Kjell Söderlund


I kategori: Artiklar Musik / Kultur