Finnskogarna Ek. förening

Affärsidé: 

Lyfta fram den skogsfinska kulturen i besöksnäringen, stärka nätverket och varumärket Finnskogarna genom gemensam marknadsföring och utveckling. 

 

Vision: 

Utveckla Finnskogarna till ett etablerat varumärke för upplevelse- och kulturturism i Skandinavien baserat på Finnskogarnas miljö- och kvalitetsprogram. 

 

Stadgar: 

§ 1 Föreningens namn/firma 

Föreningens namn och firma är Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening

 

§ 2 Ändamål 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen genom att:

Stärka varumärket Finnskogarna genom gemensam marknadsföring.

Samordna och stimulera paketering och utveckling av produkter med skogsfinskt innehåll.

Verka för ökad försäljning av produkter med finnskogsanknytning och tjänster i samarbete med andra försäljningskanaler, såsom paketerade upplevelser, boende, guidning, evenemang samt annat som ingår i turistisk verksamhet i enlighet med föreningens affärsidé och vision.
Verka för ökade samarbeten och aktiviteter i nätverket. 

Annan med ovanstående sammanhängande och förenlig verksamhet.

 

§ 3 Säte 

Föreningens styrelse har sitt säte i Ludvika kommun. Finnskogarna, Ludvikavägen 47, 770 10 Fredriksberg Telefon: 0591-201 28, E-post: info@finnskogarna.com, www.finnskogarna.com

 

§ 4 Medlemskap 

Som medlem antas den som förbinder sig att följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

Som medlem kan antas såväl fysisk som juridisk person.

Ansökan om inträde för röstberättigad medlem prövas av styrelsen efter skriftlig ansökan.

Det finns två typer av medlemskap, röstberättigad medlem och stödmedlem utan rösträtt. Röstberättigad medlem ska ha genomfört Finnskogarnas miljö- och kvalitetsprogram samt fått detta godkänt.

Medlems verksamhet ska bedrivas i område, eller i anslutning till område där skogsfinsk bosättning förekommit.

 

§ 5 Förvärv av medlems andel 

Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente skall den som förvärvat andelen ansöka om medlemskap i föreningen inom sex (6) månader efter förvärvet. Detsamma gäller den som utan att vara medlem i föreningen förvärvat medlems andel genom överlåtelse.

Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid ansökan enligt första stycket gäller vad som föreskrivs i §4.

Beviljas medlemskap på grund av ansökan enligt första stycket, inträder förvärvaren i medlems ställe. Förvärvaren har i sådant fall den rätt som annars tillkommit den avgående medlemmen.

Ansöker förvärvaren inte om medlemskap inom den föreskrivna tiden eller vägras medlemskap, anses medlem därmed ha sagt upp sig till utträde ur föreningen.

 

§ 6 Insatser, medlemsavgift och serviceavgift 

Varje medlem skall vid inträde i föreningen erlägga en (1) insats på 1.000 kronor.

 

Medlemsavgift 

Avgiften fastställs av föreningsstämman och får uppgå till högst 1.000 kr per år.

 

Serviceavgift 

Föreningen får ta ut en serviceavgift för de tjänster den tillhandahåller medlemmarna. Avgiften kan vara olika beroende på graden av erhållna tjänster.

Avgiften fastställs av föreningsstämman.

Se vidare §4 Medlemskap. Finnskogarna, Ludvikavägen 47, 770 10 Fredriksberg Telefon: 0591-201 28, E-post: info@finnskogarna.com, www.finnskogarna.com

 

§ 7 Förlagsinsatser Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. Sådana insatser får tillskjutas även av andra än medlemmarna. För varje förlagsinsats skall föreningen utfärda förlagsandelsbevis. Förlagsandelsinnehavare har inte rätt att bli kallad till föreningsstämman, inte rösträtt på stämman och ej heller rätt till styrelserepresentation. 

För förlagsinsatser gäller i övrigt vad som föreskrivs i föreningslagen och vad styrelsen beslutat.

 

§ 8 Uppsägning av medlemskap och avgång 

Uppsägning till utträde ur föreningen ska ske skriftligt till föreningens styrelse.

Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en månad efter uppsägning, uteslutning eller förvärv enligt §5.

 

§ 9 Uteslutning 

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får uteslutas av föreningens styrelse.

Utesluten medlem har möjlighet att pröva ärendet vid föreningsstämma. Anmälan om omprövning skall lämnas skriftligt inom 30 dagar från styrelsens beslut.

Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.

 

§ 10 Återbetalning av insats mm. 

Medlem som sagt upp sig har rätt att få tillbaka sin insats i den ordning som föreskrivs i föreningslagen. Medlem som uteslutits har inte rätt att få tillbaks sin insats.

 

§ 11 Styrelse 

Styrelsen väljs av årsstämman och skall bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter samt högst två (2) suppleanter, vilka ska tjänstgöra i vald ordning.

Årsstämman utser styrelsens ordförande. Övriga ledamöter konstitueras inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av styrelsens ordinarie ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten får avgöra. Finnskogarna, Ludvikavägen 47, 770 10 Fredriksberg Telefon: 0591-201 28, E-post: info@finnskogarna.com, www.finnskogarna.com

Ordföranden väljs för ett år i taget, d.v.s. till nästkommande årsstämma. Övriga styrelseledamöter väljs för två år, d.v.s. till dess årsstämma hållits andra året efter valet. När det behövs för att behålla kontinuiteten i styrelsen får ledamot utses för ett år.

Till ledamot eller suppleant kan väljas röstberättigad medlem, laglig ställföreträdare för sådan medlem, medlem/delägare i juridisk person som är röstberättigad medlem, ledamot av sådan medlems styrelse samt annan lämplig person.

 

§ 12 Valberedning 

Valberedningen ska bestå av tre (3) personer, en från varje geografiskt verksamhetsområde, Gävleborg, Bergslagen och Värmland.

 

§ 13 Verksamhetsansvar 

Styrelsen har ansvar för verksamheten men kan utse en verksamhetsledare. Även person som inte är medlem kan utses. Befogenheter bestäms av styrelsen.

 

§ 14 Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen utser.

 

§ 15 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår 1 januari – 31 december.

 

§ 16 Årsredovisning 

Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till föreningens revisor senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Revisionen ska avse både föreningens verksamhet och ekonomi.

 

§ 17 Revisorer 

Föreningsstämman ska utse en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår

 

§ 18 Revisionsberättelse 

Revisorn skall lämna sin revisionsberättelse senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma. Finnskogarna, Ludvikavägen 47, 770 10 Fredriksberg Telefon: 0591-201 28, E-post: info@finnskogarna.com, www.finnskogarna.com

 

§ 19 Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under mars månad. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl till det samt när revisor eller minst en tiondel (1/10) av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär det.

Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen per brev eller e-post till varje medlem tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före stämman.

Kallelse till extra föreningsstämma ska ske tidigast två (2) veckor och senast en (1) vecka före.

 

§ 20 Motioner 

Ärende, som medlem önskar hänskjuta till ordinarie föreningsstämma, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast 3 månader före föreningsstämman.

 

§ 21 Ärenden på ordinarie föreningsstämma 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Föreningsstämman öppnas

2. Val av ordförande för stämman

3. Val av sekreterare

4. Fastställande av dagordning

5. Fastställande av röstlängd

6. Val av två personer jämte ordförande att justera protokollet och tillika rösträknare

7. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning

8. Styrelsens årsredovisning av räkenskapsåret

9. Revisorernas berättelse

10. Frågan om fastställande av balans- och resultaträkning

11. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret

13. Frågan om arvoden åt styrelseledamöter

14. Fastställande av medlems- och serviceavgifter

15. Val av ordförande

16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

17. Val av revisor och suppleant

18. Val av valberedning

19. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

20. Övriga ärenden

21. Årsstämman avslutas

 

§ 22 Meddelande 

Andra meddelanden till medlemmarna än kallelse till föreningsstämma kan ske via brev med posten, e-post eller hemsida. Finnskogarna, Ludvikavägen 47, 770 10 Fredriksberg Telefon: 0591-201 28, E-post: info@finnskogarna.com, www.finnskogarna.com

 

§ 23 Överskottsfördelning Sedan i lag föreskriven avsättning gjorts till reservfonden skall uppkommen vinst fördelas enligt beslut på föreningsstämman. 

 

§ 24 Stadgeändring 

Ändring av föreningens stadgar beslutas endera med enhälligt beslut av föreningens samtliga röstberättigande medlemmar på föreningsstämma eller med enkel respektive två tredjedels (2/3) majoritet av de röstande på två varandra följande föreningsstämmor.

 

§ 25 Upplösning 

Upplösning av föreningen beslutas endera med enhälligt beslut av föreningens samtliga röstberättigande medlemmar på föreningsstämma eller med enkel respektive två tredjedels (2/3) majoritet av de röstande på två varandra följande föreningsstämmor.

Vid föreningens upplösning skall medlemmarna i första hand få tillbaka sina insatser. Vad som därefter återstår delas lika mellan medlemmarna.

 

§ 26 Övrigt 

Beträffande föreningens förhållanden i övrigt gäller vad som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar.

Dessa stadgar har antagits vid föreningens konstituerande möte 2013-02-26.